Den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik

Bli vän med det skrivna ordet

Den åttonde nordiska kongressen om dyslexipedagogik
Stockholm 10 – 12 augusti 2017

För åttonde gången anordnas i augusti 2017 den nordiska dyslexikongressen om dyslexipedagogik. Arrangörer är Svenska dyslexistiftelsen och Svenska dyslexiföreningen. Kongressen hålls vart tredje år och kommer att vara förlagd till Stockholms universitets lokaler i Frescati.

Kongressen vänder sig i första hand till personer som är yrkesverksamma inom området dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, t ex specialpedagoger, speciallärare, psykologer och logopeder.  Det har redan sedan den första kongressen varit ett av syftena att förena teori och praktik, så föreläsarna hämtas både från forskarvärlden och från kretsen av praktiska utövare. Ett annat syfte har varit att kongressen skall ha internationell prägel, varför föreläsarna rekryteras från olika håll i världen, dock med en viss tonvikt på Norden.

Kontakta MCI Nordics för information angående registrering, hotellbok- ningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på hemsidan.

Anmälan görs här!